1.YIL

 I. YIL

ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI TARİHİ I-II

Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.

 

TÜRK DİLİ I-II

Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

 

FİZİK I-II

Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket yasaları, dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim.

 

GENEL KİMYA

Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimelerine giriş ve redox tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve atom özellikleri, Kimyasal bağlar, Sıvılar katılar ve moleküller arası özellikler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar, Çözünürlük ve iyon dengeleri, Entropi ve serbest enerji, Elektrokimya

 

ORGANİK KİMYA

Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar; Tipik Karbon  Bileşikleri:Fonksiyonel Gruplar,Moleküller Arası Kuvvetler ve İnfrared(İR) Spektroskopi; Organik Tepkimelere Giriş: Asitler ve Bazlar; Alkanlar: Adlandırma, Konformasyon Analizi ve Sentezlere Giriş; Stereokimya: Kiral Moleküller İyonik Tepkimeler-Alkil Halojenürlerin Nükleofilik Yer Değiştirme Tepkimeleri, Alkenler ve Alkinler I, Alkenler ve Alkinler II, Alkoller ve Eterler, Alkollerin Karbonil Bileşiklerinden Sentezi. Yükseltgenme-İndirgenme ve Organometalik Bileşikler

 

MATEMATİK-I

Vektör cebiri: Vektörler, Vektörlerde Aritmetik İşlemler, Skaler ve Vektör Çarpımlarını yapabilme, Doğru ve Düzlemlerin Vektör Denklemlerini oluşturup çözebilme, Matris cebiri: Matrisler, Matrislerde Aritmetik İşlemler ve Determinantları çözebilme, Türev: Değişim Hızı Kavramı. Türevalma Yöntemleri, İmplisit ve Logaritmik Türevalmabilme, Türevin Optimizasyon Problemlerine Uygulayabilme, Integral: Sonsuz Toplamların Limitini, Integral Yöntemleri ve Integral Uygulamalarını çözebilme

 

MATEMATİK-II

Taylor and Maclaurin Seriler: Fonksiyonların seri açılımlarını yapabilme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Kısmi Türevler, Küçük Hatalar. Jacobian Matrisi ve Koordinat Dönüşümlerini yapabilme, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum noktalarını bulabilme, Düzlem ve Cisimler Üzerinde Belirli Integraller. Integrallerin Dik, Polar, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Hesaplayabilme, Green Teoremi: Eğrisel Integrallerinin Fizik Problemlerine Uygulayabilme, Fonksiyonlarda Gradyant, Diverjans, Laplasian ve Körl. Green Teoremi ve Uygulamaları. Diverjans Teoremi ve Uygulamalarını yapabilme

 

YAŞAM BİLİMLERİVE DOĞA UYGULAMALARI

Biyolojik yapıların hücre düzeyinden tek hücreli canlılara, çok hücreli ilkel canlılardan gelişmiş bitki ve hayvanlara uzanan çeşitliliğinin öğrenilmesi. Bu canlıların birbirleriyle ve çevreye olan ilişkilerinin incelenmesi.

 

GENETİK ve BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ

Öğrencilerin biyomühendislik ve genetik alanlarıyla tanışması, önerilen ders programları, kullanılan laboratuvarlar ve laboratuvar güvenliği, çalışma prensipleri. Bu alanların özetle hangi dallarda çalışmalarını devam ettirdiği ve alandaki yeniliklerin kısa tartışması, bölümde süregelen araştırma projelerinin kısa tanıtımları. Sanayi ve ilgili bölümlerden seminerler.

 

TEMEL LAB. TEKNİKLERİ

Genel laboratuvar çalışma kuralları, laboratuvarda karşılaşılan risklerin belirtilmesi ve çalışma ortamında bunlara dikkat edilmesinin öneminin açıklanması. kullanılan cam malzemelerin ve kimyasal maddelerin yanıcı, toksikolojik gibi özelliklerin verilmesi. Laboratuvarda kullanılan basit cihazların tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi.

 

TEMEL GENETİK

Bu dersin amacı moleküler Biyolojiye ilişkin prensipleri, biyomolekülleri, nükleik asit ve proteinlerin yapılarını ve işlevlerini, hücre zarının yapısı ve işlevlerini, mitoz ve mayoz bölünme, temel insan genetiği ile ilgili kavramları, DNA ve RNA moleküllerinin yapı ve işlevleri, hücreye özgü gen ifadelenmesi ve denetlenmesi mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesi gibi temel genetik bilgilerin öğretilmesidir.

Konular: Biyoloji bilimi, moleküler biyolojinin doğuşu, küçük moleküller, makromoleküller, hücrenin organizasyonu, hücresel zarlar, enerji-enzim ve metabolizma, kimyasal enerji eldesi ve metabolik yollar, fotosentez, kromozomlar, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mendel genetiği, DNA ve işlevi, genotip ve fenotip ilişkileri, virüs ve bakteri genetiği.

 

HÜCRE

Hücre araştırmalarında kullanılan yöntemleri ve kullanılan mikroskop tiplerini öğrenmek, Hücre kimyası ve membran bilgilerini tekrar etmek, Hücre duvar, hücre dışı matriks ve adezyon moleküllerini öğrenmek, Sitoiskelet tiplerini, yapı ve işlevlerini öğrenmek, Hücre içi protein taşınımını ve vezikül transportunu öğrenmek, Sinyal ilerim mekanizmalarını örneklerle öğrenmek, Hücrede kanser oluşumunu öğrenmek, Ders kapsamındaki konuların bilimsel uygulamalarını araştırarak bir derleme yapabilmek ve bunu sunabilmek.

 

İNGİLİZCE I-II

Temel dilbilgisi kurallarının verilmesi, uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin öğretilmesi, kullanılması; günlük ve akademik alanlarda yabancı dil kullanımına yönelik pratik uygulamalar, alana yönelik konularda birebir sunum hazırlama becerisinin kazandırılması.

 

BEDEN EĞİTİMİ I-II

Fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: biyomuh@gumushane.edu.tr Telefon: 04562337425-6-1279 Faks: 04562337427